دکتر سید محمد جواد مرتضوی

فلوشیپ

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: 

Radiation Protection
Astrobiology
Radiation biology
Bioelectromagnetics
دانشکده پیرا پزشکی، مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۲۲۹

 

 دکتر محمد امین مصلح شیرازی
Ph.D
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تحقیقاتی:  فیزیک پزشکی/ پرتو درمانی/ رادیوبیولوژی بالینی
واحد فیزیک پرتو درمانی، گروه رادیوآنکولوژی بیمارستان نمازی
واحد فیزیک پرتو درمانی، گروه رادیوآنکولوژی بیمارستان نمازی
۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۲۲۹

 

 

دکتر منظر بانو شجاعی فرد (معاون پژوهشی مرکز)

Ph.D

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: فیزیولوژی/حفاظت در برابر پرتوها

خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی

۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۲۲۹

hojaeim@sums.ac.irs

CV

 سامانه علم سنجی

 

دکتر مهرالسادات علوی

MD

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی:

Clinical nuclear medicine
Radiobiology in nuclear medicine field
بیمارستان نمازی، بخش پزشکی هسته ای
۳۶۱۲۵۳۲۰
CV

 

دکتر فرشاد فقیهی

Ph.D

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: مهندسی هسته ای

خیابان ملاصدرا، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش هسته ای

۳۶۱۳۳۴۱۵

۳۶۴۷۳۴۷۴

faghihif@shirazu.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی 

 

 دکتر رضا فردید

 Ph.D

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی

خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی

۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰

CV

 سامانه علم سنجی

 
 
 

 

دکتر غلام حسن حدادی

Ph.D

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی

خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی

۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰

ghadadi@gmail.com

CV

 سامانه علم سنجی
 

 

 
 
 دکتر علیرضا مهدیزاده
Ph.D
مرتبه علمی: استاد
زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی
دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی
۳۲۳۴۹۳۳۲
alireza.mehdizadeh@gmail.com

 

 
 
 

 

 

دکتر محمد مهدی موحدی

 

دکترای مهندسی پزشکی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه تحقیقاتی: مهندسی پزشکی/ حفاظت در برابر پرتوها

Biomedical Engineering 
Ionizing and non- Ionizing radiation
 

 

خیابان زند، دانشکده پزشکی، طبقه هفتم، گروه فیزیک پزشکی

 

۳۲۳۴۹۳۳۲

 

movahedim@sums.ac.ir

 

CV

 

 
 

 

 

دکتر مسعود حقانی

دکتری مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: پرتو پزشکی و رادیولوژی/ حفاظت در برابر پرتوها
 
خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی
۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۳۱۵

  
m.haghani۴۷۴۴@yahoo.com
    CV 
 

 


 

دکتر فرشید قیصری

Ph.D
مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: پزشکی هسته ای
 
بیمارستان نمازی، بخش پزشکی هسته ای
۳۶۱۲۵۳۲۰
fgheisari@gmail.com
 

 

 

دکتر مازیار مهدوی

Ph.D
مرتبه علمی: استادیار فیزیک پزشکی

زمینه تحقیقاتی:
Computed Tomography ( Dosimetry, imaging, Quality Control)
Dual Energy Computed Tomography (Treatment planning)
Radiation Biology (Radioprotectors)
 

خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی
۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۲۱۶

   

 

 
 

 دکتر آرش صفری                       
Ph.D

مرتبه علمی: استادیار فیزیک پزشکی

زمینه تحقیقاتی:

Nanotheranostics- Radiation protection
 
خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی

۳۲۲۷۰۲۳۸-۴۰ داخلی ۳۱۲

CV

سامانه علم سنجی                                                                              

                /dorsapax/userfiles/sub181/safari_work.jpg

 
دکتر علی کتابی                                                                                                      
Ph.D
مرتبه علمی: استادیار فیزیک پزشکی

زمینه تحقیقاتی:فیزیک پزشکی

 Radiotherapy Physics, Molecular imaging-based treatment planning, PET/CT
 گروه رادیوآنکلوژی بیمارستان نمازی
مرکز آموزشی درمانی نمازی
۳۲۳۴۹۳۳۲
 
 
سامانه علم سنجی