آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی  ( PhD by Research )

دانشجویان دکتری تخصصی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز:

 

دانشجویان دکترا

استاد راهنما

زمینه تحقیقاتی
 

شهرام تائب (فارغ التحصیل)

 

آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی

حفاظت پرتویی

ابوالفضل کنعانی (فارغ التحصیل)

CV

آقای دکتر محمد امین مصلح شیرازی

Brachytherapy, Radiotherapy, Quality assurance in radiotherapy

صادق مسعودی

CV

آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی

 

 حفاظت پرتویی

محسن شفیعی

CV

آقای دکتر محمد امین مصلح شیرازی

رادیوتراپی- تصویربرداری پزشکی- حفاظت پرتویی

حسن وفاپور

CV

آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی

 

پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان

Space radiation