اختراعات ثبت شده مرکز: 

 
 • ربات تهیه رادیو دارو
 • حفاظ الکترومغناطیس گرمایی رایانه های لپ تاپ
 • سیستم هشدار دهنده آلودگی ناشی از مواد پرتوزا در بخش های پزشکی هسته ای
 • اپرون محافظ پرتوی جدید بر پایه تکنولوژی نانو
 • بتن نیمه سنگین الکسیت-گالنا به منظور حفاظ مناسب فوتون و نوترون در رأکتورهای هسته ­ای بخش­های رادیوتراپی مگاولتاژ و پسمانداری مواد رادیواکتیو
 • تاپرون محافظ پرتوی جدید منعطف بر پایه غیر سربی
 • استفاده از فناوری نانو در جذب رادیونوکلئیدها از محلول های آبی متعاقب یک سانحه هسته ای
 • طراحی و ساخت پد انعقادی-آنتی باکتریال CoolClot با کارایی منحصر به فرد در کنترل خونریزیهای بسیار زیاد و تهدید کننده
 • ساخت حفاظ بتونی سنگین مورد نیاز نیروگاههای هسته ای با استفاده از کانی
 • طراحی و ساخت حفاظ بتونی کلمانیت-گالنا با قابلیت های ویژه مهندسی هسته ای برای نگهداری پسماندهای پرتوزای سطح بالا
 • ساخت یک عامل انعقادی Mineral-Based   برای کنترل خونریزیهای شدید در میدان جنگ و موارد اضطراری