مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز (علوم پرتوی سابق) با هدف توسعه علم و فن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق کاربرد اصول فیزیکی در تجهیزات و دستگاههای پزشکی و دانش عمومی در ارتباط با کاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتو های یونساز و غیر یونساز در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعالیت نمود. ابتدا در سال ۱۳۸۹ فضای فیزیکی محدودی در بیمارستان علی اصغر (ع) به این مرکز اختصاص یافت که بعدا با اضافه شدن فضاهای آزمایشگاهی و اداری در دانشکده پیراپزشکی، گسترش بیشتری پیدا کرد.
  •  اعضای هیات موسس مرکز خانم ها دکتر منظربانو شجاعی فرد و دکتر مهرالسادات علوی و آقایان دکتر سید محمد جواد مرتضوی، دکتر محمد امین مصلح شیرازی و دکتر عبدالکریم وصال هستند. این مرکز در سال ۱۳۹۲ موفق به کسب موافقت اصولی شد.
  • ریاست مرکز تحقیقات به عهده آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی (بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵) و آقای دکتر محمد امین مصلح شیرازی (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲) و آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی (از سال ۱۴۰۲) بوده است. معاون پژوهشی مرکز خانم دکتر منظربانو شجاعی فرد می باشند. 
  • در حال حاضر ۴ نفر دانشجوی دکترای پژوهشی و یک نفر پژوهشگر پسا دکترا در این مرکز مشغول فعالیت پژوهشی هستند.