پژوهشگر پسا دکترا
آقای دکتر جواد مراد قلی
javadmoradgholi@gmail.com 
 استاد راهنما  آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی
 زمینه تحقیقاتی  طراحی و ساخت حفاظ پرتویی
 
 
 
 

پژوهشگر پسا دکترا                          

خانم دکتر زهرا احمدی گنجه
 z_ahmadi۲۶۳@yahoo.com
 
 

استاد راهنما

  آقای دکتر محمد امین مصلح شیرازی
 

زمینه تحقیقاتی

رادیوتراپی، دزیمتری، پروتون تراپی، کربن تراپی، BNCT

اثرات بیولوژیکی پرتوها، فیزیک پرتوها، شبیه سازی مونت کارلو