چشم انداز

چشم انداز ما ادامه رشد پیوسته به عنوان یک مرکز تحقیقات معتبر و پیشرو در زمینه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سطح کشور و همچنین در مقیاس جهانی است.