تفاهم نامه ها:

 

  1. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز University of Texas South Western Medical Center
  2. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز  Medical Radiological Research Center در روسیه
  3. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز سرطان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  4. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز هستومورفومتری و استریولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  5. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  6. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
  7. امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با آزمایشگاه علوم پایه مستقر در برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)