Affiliation

Ionizing and Non-Ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

درباره مرکز

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز (علوم پرتوی سابق) با هدف توسعه علم و فن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق کاربرد اصول فیزیکی در تجهیزات و دستگاههای پزشکی و دانش عمومی در ارتباط با کاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتو های یونساز و غیر یونساز در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعالیت نمود.