گرایش و اولویت های پژوهشی

 

۱.       رادیوبیولوژی و دزیمتری پرتوهای یونساز و بهینه سازی روش های حفاظت موجودات زنده در برابر پرتوگیری های شغلی، تشخیصی، درمانی، طبیعی، فضایی و غیره.

۲.       بررسی اثرات پرتوهای غیر یونساز (از قبیل لیزر، صوت و فراصوت، امواج الکترومغناطیسی کم فرکانس، رادیویی و مایکرویو و نورهای مرئی، مادون قرمز و فرابنفش) و بهینه سازی روش های حفاظت موجودات زنده در مقابل آنها

۳.       بهینه سازی کاربردهای پرتوهای یونساز و غیر یونساز در درمان بیماری ها (مانند سرطان، ...)

۴.       اثرات مفید و مضر سطوح پایین مواجهه با هر دو نوع پرتو (یونساز و غیر یونساز) در ترتیب و بازه های زمانی مختلف

۵.       طراحی و ساخت ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز در حفاظت پرتوی

                    فایل pdf