ماموریت

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز با هدف توسعه علم و فن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق کاربرد اصول فیزیکی در تجهیزات و دستگاه های پزشکی و دانش عمومی در ارتباط با کاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتوهای یونساز (مانند اشعه ایکس) و غیر یونساز (مانند امواج الکترومغناطیسی) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت می نماید. با توجه به اهمیت موضوع و وسعت جامعه مواجه با این مخاطرات، رسالت مهم دیگر این مرکز ارائه مشاوره علمی معتبر به سیاستگزاران سلامت و متولیان امور پژوهشی، آموزشی و بهداشتی درمانی در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه از نظر بیماری های مرتبط با تابش‌گیری از پرتوهای یونساز و غیر یونساز می باشد.