ساختار سازمانی مرکز

 
رئیس مرکز:
دکتر سید محمد جواد مرتضوی
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
 
معاون پژوهشی مرکز:
دکتر منظربانو شجاعی فرد
دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی،‌ فلوشیپ پسادکتری فیزیولوژی
 
کارشناسان پژوهشی:
سمانه جریده
کارشناس ارشد فیزیک، گرایش اتمی و مولکولی
 
راضیه رشید فر
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
 
زینب سیدی سرحد
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی