اهداف مرکز

اهداف کلی

بررسی اثرات پرتوهای یونساز و غیریونساز، مواجهه با اثرات مضر آنها و توسعه کاربردهای آنها با استفاده از علوم و فناوری پرتوی و زیستی

 

اهداف اختصاصی مرکز

ا- توسعه علم وفن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق کاربرد اصول فیزیکی در تجهیزات و دستگاههای پزشکی

۲- توسعه دانش عمومی در ارتباط با کاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتو های یونساز و غیر یونساز

 

اهداف مرکز برای طرح های چند مرکزی

۱-     توسعه دانش وفن آوری برای تولید حساس کننده ها و مقاوم سازهای پرتوی با ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی

۲-     توسعه دانش و فن آوری درزمینه کاهش عوارض پرتوگیری در سوانح هسته ای با ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی

۳-      توسعه دانش در زمینه ارزیابی ریسک Low Dose Radiation

۴-     توسعه دانش و فن آوری در زمینه بررسی خطرات تابشهای Microwave بویژه میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از استفاده روز افزون از تلفن های همراه از طریق ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی

۵-     توسعه دانش و فن آوری در زمینه اثرات زیست شناختی پرتوهای فروسرخ، مرئی، فرابنفش و لیزر و روشهای حفاظت در برابر آنها

 

 

اولویت های پژوهشی

۱.       رادیوبیولوژی و دزیمتری پرتوهای یونساز و بهینه سازی روش های حفاظت موجودات زنده در برابر پرتوگیری های شغلی، تشخیصی، درمانی، طبیعی، فضایی و غیره.

۲.       بررسی اثرات پرتوهای غیر یونساز (از قبیل لیزر، صوت و فراصوت، امواج الکترومغناطیسی کم فرکانس، رادیویی، Microwave، نورهای مرئی، مادون قرمز و فرابنفش) و بهینه سازی روش های حفاظت موجودات زنده در مقابل آنها

۳.       بهینه سازی کاربردهای پرتوهای یونساز و غیر یونساز در درمان بیماری ها (مانند سرطان و ...)

۴.       اثرات مفید و مضر سطوح پایین مواجهه با هر دو نوع پرتو (یونساز و غیر یونساز) در ترتیب و بازه های زمانی مختلف

۵.       طراحی و ساخت ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز در حفاظت پرتوی