کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز:

·         کارگاه مقدماتی طراحی درمان سه بعدی رادیوتراپی

·         رادیوتراپی با ذرات باردارسنگین

·         اهمیت مدل های حیوانی در تحقیقات مربوط به پرتوهای یونساز و غیر یونساز

·         آشنایی با دستگاههای دزیمتریکارگاه شبیه سازی به روش مونت کارلو (با همکاری مرکز مشاوره تحقیقات)

·         کارگاه طراحی درمان کامپیوتری (با همکاری مرکز مشاوره تحقیقات)

 

سمینارها:

همکاری مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز در برگزاری سمینار بزرگداشت روز جهانی فیزیک پزشکی

 

·         پیام روز جهانی فیزیک پزشکی (۱۷ آبان ۱۴۰۰)

 

·         پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی

 

سمینار معرفی پژوهش و مقالات پژوهشی، گروه هدف: دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی آل محمد (ص)