سمانه جریده

سمت: کارشناس پژوهشی و رابط وب سایت مرکز

کارشناس ارشد فیزیک، گرایش اتمی و مولکولی

sjarideh۷۲۶@gmail.com

  

راضیه رشیدفر

سمت: کارشناس پژوهشی مرکز

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

Rashidfarrazi@gmail.com

 

 
زینب سیدی سرحد
سمت: کارشناس پژوهشی مرکز
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
z.seyedisarhadi@gmail.com