دکتر منظر بانو شجاعی فرد

دکترای فیزیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

پست الکترونیک: shojaeim@sums.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

آدرس: شیراز- خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما- دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: ۷۱۴۳۹۱۸۵۹۶

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۲۷۰۹۳