دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

مرتبه علمی: استاد

رئیس مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

پست الکترونیک:     

mortazavismj@gmail.com

 CV

سامانه علم سنجی

 

آدرس: شیراز- خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما- دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: ۷۱۴۳۹۱۸۵۹۶

تلفن: ۰۷۱۳۶۱۲۵۳۱۹