مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

نشانی: شیراز- خیابان مشکین فام - روبروی هتل هما - دانشکده پیراپزشکی - کد پستی: ۷۱۴۳۹۱۸۵۹۶

تلفن: ۹-۰۷۱۳۲۲۷۰۲۳۸ داخلی ۲۳۰

فاکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۱۳

نشانی پست الکترونیک: inirprc@sums.ac.ir ,SJarideh۷۲۶@gmail.com