ابتدا در سال ۱۳۸۹ فضای فیزیکی محدودی در بیمارستان علی اصغر (ع) به این مرکز اختصاص یافت که بعدا با اضافه شدن فضاهای آزمایشگاهی و اداری در دانشکده پیراپزشکی، گسترش بیشتری پیدا کرد.

لیست اخبار صفحه :1