محققان

فراخوان

بدین وسیله از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در گروه های فیزیک پزشکی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی جهت همکاری با این مرکز و تعریف طرح پژوهشی در زمینه اثرات بیولوژی پرتوهای یونساز و غیریونساز دعوت به عمل می آید.

پیوندهای مفید

راهنمای پژوهشیار / ارسال و پیگیری طرح تحقیقاتی
فرم تهیه پروپوزال و فرم های خام
Pubmed
دوره دکتری تخصصی پژوهشی
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir