دانشجویان

فراخوان
بدین وسیله از دانشجویان علاقمند به شرکت در طرح های تحقیقاتی در رشته های فیزیک پزشکی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و رادیوبیولوژی جهت انجام طرح های مصوب این مرکز دعوت به عمل می آید.

پیوندهای مفید
آموزش

 Pubmed
دوره دکتری تخصصی پژوهشی


 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir