مقالات
جدیدترین مقالات مركز
2018:

1.      SOLEIMANI, B., et al. Feasibility of 153Sm production using MNSR research reactor through a multi-stage approach. Applied Radiation and Isotopes, 2018, 139: 195-200.

 

2.      BIRGANI, Mohammad J. Tahmasebi, et al. Simultaneous characterization of electron density and effective atomic number for radiotherapy planning using stoichiometric calibration method and dual energy algorithms. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 2018, 1-19.

 

3.      JAFARI, Esmail; ALAVI, Mehrosadat; ZAL, Fatemeh. The evaluation of protective and mitigating effects of vitamin C against side effects induced by radioiodine therapy. Radiation and environmental biophysics, 2018, 1-8.

 

4.      MAHMOUDI, A., et al. Effect of Microwave Wi-Fi Radiation at Frequency of 2.4 GHz on Epileptic Behavior of Rats. Journal of Biomedical Physics and Engineering, 2018, 8.2 Jun.

 

5.      BEVELACQUA, J. J.; MORTAZAVI, S. M. J. Alzheimer’s Disease: Possible Mechanisms Behind Neurohormesis Induced by Exposure to Low Doses of Ionizing Radiation. Journal of Biomedical Physics and Engineering, 2018, 8.2 Jun.

 

6.      ALAVI, M. S., et al. Evaluation of Blood Parameters Alteration Following Low-dose Radiation Induced by Myocardial Perfusion Imaging. Journal of biomedical physics & engineering, 2018, 8.2: 179.

 

7.      MORTAZAVI, S. M. J. Shortcomings of the immunological model of carcinogenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 201802507.

 

8.      HOSSEINI, Mohammad Amin, et al. A Preliminary Study on the Estimation of the Number of Cancer Patients Eligible for Hadron Therapy in Iran and Fars Province. Iranian journal of medical sciences, 2018, 43.3: 313.

 

9.      MORTAZAVI, S. M. J. Comment on'Domestic light at night and breast cancer risk: a prospective analysis of 105 000 UK women in the Generations Study'. British journal of cancer, 2018, 1.

 

10.  SEYFI, F., et al. The feasibility of 198 Au production in Isfahan MNSR research reactor through a multi-stage approach. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, 316.2: 435-441.

 

11.  MORTAZAVI, S. M. J. Commentary: Geographic Variations in the Incidence of Glioblastoma and Prognostic Factors Predictive of Overall Survival in US Adults from 2004–2013. Frontiers in aging neuroscience, 2018, 10: 105.

 

12.  TALEBNEJAD, Mohammad R., et al. The effects of microwave radiation on rabbit's retina. Journal of current ophthalmology, 2018, 30.1: 74-79.

 

13.  MORTAZAVI, Gh; MORTAZAVI, S. A. R.; MEHDIZADEH, A. R. “Triple M” Effect: A Proposed Mechanism to Explain Increased Dental Amalgam Microleakage after Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Radiation. Journal of biomedical physics & engineering, 2018, 8.1: 141.

 

14.  MORTAZAVI, S. M. J. Comments on “Radiological protection for pregnant women at a large academic medical Cancer Center”. Physica Medica: European Journal of Medical Physics, 2018, 47: 144.

 

15.  MORTAZAVI, S. M. J.; MORTAZAVI, S. A. R.; PAKNAHAD, M. Cancers of the brain and CNS: global patterns and trends in incidence. Journal of biomedical physics & engineering, 2018, 8.1: 151.

 

16.  GHAHREMANIFAR, M., et al. A New Stethoscope Design with Unique Characteristics and Development in Medical Device. Journal of Biomedical Physics and Engineering, 2018, 8.1 Mar.

 

17.  MORTAZAVI, S. M. J., et al. Comments on “Space: The Final Frontier—Research Relevant to Mars”. Health physics, 2018, 114.3: 344-345.

 

18.  MORTAZAVI, S. M. J.; MORTAZAVI, Ghazal. Re: Blood mercury concentration in relation to metabolic and weight phenotypes using the KNHANES 2011–2013 data. International archives of occupational and environmental health, 2018, 91.2: 247-247.

 

19.  MORTAZAVI, Seyed Mohammad Javad; MORTAZAVI, Seyed Ali Reza; PAKNAHAD, Maryam. Effects of exposure to 2100 MHz GSM-like radiofrequency electromagnetic field on auditory system of rats. Brazilian journal of otorhinolaryngology, 2018, 84.1: 131-131.

 

20.  HOSSEINI, Mohammad Amin, et al. The Assessment of Mercury Released from Dental Amalgams after Exposure to Wi-Fi and X-Ray Radiation in Artificial Saliva. EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, 13.2.

 

21.  HAMIVAND, Zari; HADDADI, Gholamhassan; FARDID, Reza. Expression of Bax and Bcl2 genes in peripheral blood lymphocytes of patients with differentiated thyroid cancer. Journal of medical physics, 2018, 43.1: 41.

 

22.  MORTAZAVI, Seyed Mohammad Javad, et al. Effect of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMFS) from mobile phones on nickel release from orthodontic brackets: An in vitro study. International orthodontics, 2018.

 

23.  MORTAZAVI, S. M. J., et al. The Importance of Quantification of Data in Studies on the Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields Generated by Mobile Base Stations. In: International Workshop Soft Computing Applications. Springer, Cham, 2016. p. 316-326.

 

24.  GOLABIAN, A., et al. The feasibility study of 177Lu production in Miniature Neutron Source Reactors using a multi-stage approach in Isfahan, Iran. Applied Radiation and Isotopes, 2018, 131: 62-66.

 

 2017:

1.       Mortazavi SM, Zarei S, Taheri M, Tajbakhsh S, Mortazavi SA, Ranjbar S, Momeni F, Masoomi S, Ansari L, Movahedi MM, Taeb S. Sensitivity to Antibiotics of Bacteria Exposed to Gamma Radiation Emitted from Hot Soils of the High Background Radiation Areas of Ramsar, Northern Iran. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2017 Apr 19;8(2 April):958-80.

2.      Taheri M, Mortazavi SM, Moradi M, Mansouri S, Hatam GR, Nouri F. Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Dose-Response. 2017 Jan 23;15(1):1559325816688527


3.       Parsanezhad ME, Mortazavi SM, Doohandeh T, Namavar-Jahromi B. Exposure to radiofrequency radiation emitted from mobile phone jammers adversely affects the quality of human sperm. Int J Rad Res (IJRR). 2015.

4.      Mortazavi SM, Mostafavi-Pour Z, Daneshmand M, Zal F, Zare R, Mosleh-Shirazi MA. Adaptive Response Induced by Pre-Exposure to 915 MHz Radiofrequency: A Possible Role for Antioxidant Enzyme Activity. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2017 Mar 7;7(2 Jun)


5.       Taheri M, Darabyan M, Izadbakhsh E, Nouri F, Haghani M, Mortazavi SA, Mortazavi G, Mortazavi SM, Moradi M. Exposure to Visible Light Emitted from Smartphones and Tablets Increases the Proliferation of Staphylococcus aureus: Can this be Linked to Acne?. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2017 Jan 1

6.      Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Arabidopsis plants exposed to gamma radiation in two successive generations show a different oxidative stress response. Journal of Environmental Radioactivity. 2017 May 31;171:253-4.

7.      Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Comments on Maciel et al.: The opinion of children and their parents about four different types of dental restorations in a public health service in Brazil. European archives of paediatric dentistry. 2017;18(2):137-8.

8.      Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Mercury transmitted from mother’s with amalgam dental fillings to fetus. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2016 May 6:1-.

9.      Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Quantification of Hg excretion and distribution in biological samples of mercury-dental-amalgam users and its correlation with biological variables. Environmental Science and Pollution Research. 2017 Feb 4;9(24):8889-90.

10.  Mokarram P, Sheikhi M, Mortazavi SM, Saeb S, Shokrpour N. Effect of Exposure to 900 MHz GSM Mobile Phone Radiofrequency Radiation on Estrogen Receptor Methylation Status in Colon Cells of Male Sprague Dawley Rats. Journal of Biomedical Physics & Engineering. 2017 Mar;7(1):79.

11.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Dexmedetomidine acts as an oxidative damage prophylactic in rats exposed to ionizing radiation. Journal of Clinical Anesthesia. 2017;37:130.

12.  Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Methylmercury Exposure in Women of Childbearing Age and Children. Workplace health & safety. 2017 Feb;65(2):52-.

13.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Micronuclei as a marker for medical screening of subjects continuously occupationally exposed to low doses of ionizing radiation. Biomarkers. 2017 Jan 31:1-.

14.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. The influence of very small doses of alpha radiation on the stability of erythrocytes. Microscopy Research and Technique. 2017 May 1;80(5):443-.

15.  Mortazavi SA, Shekoohi-Shooli F, Mortazavi G, Mortazavi SM. Effects of cell phone use on semen parameters: Results from the MARHCS cohort study in Chongqing, China. Environment international. 2017 Jan;98:229.

16.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Comment on “Long-term exposure to electromagnetic radiation from mobile phones and Wi-Fi devices decreases plasma prolactin, progesterone, and estrogen levels but increases uterine oxidative stress in pregnant rats and their offspring”. Endocrine. 2017 Jan 1;55(1):324-5.

17.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Effects of exposure to 2100MHz GSM-like radiofrequency electromagnetic field on auditory system of rats. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2017 Jan 27.

18.  Movahedi MM, Javid-Sharifi B, Golpaygani AT, Mortazavi SA, Mortazavi SM. Short-term exposure to mobile jammer radiofrequency radiation adversely affects the human hearing. Biomedical Research. 2017;28(4).

19.  Kargar M, Hashemi F, Amooz BB, Razavi SM, Mortazavi SM, Zare N. A study on the performance of sounds control program on some physiological parameters of premature infants hospitalized at infants special care units (NICUs) of selected hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2013. Biomedical Research. 2017;28(3).

20.  Taheri M, Moradi M, Mortazavi SM, Mansouri S, Hatam G, Nouri F. Evaluation of the 900 MHz Radiofrequency Radiation Effects on the Antimicrobial Susceptibility and Growth Rate of Klebsiella pneumoniae. Shiraz E-Medical Journal. 2017 Jan;18(3).

 


2016:Aghamir SM, Mehrabani D, Amini M, Mosleh-Shirazi MA, Nematolahi S, Shekoohi-Shooli F, Mortazavi SM, Jahromi IR. The regenerative effect of bone marrow-derived stem cells on cell count and survival in acute radiation syndrome. World J. Plast Surg. 2016;5:1-4.

1.     Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Biochemical and histological studies on adverse effects of mobile phone radiation on rat's brain. Journal of chemical neuroanatomy. 2016 Aug 8;78:34.

2.     Mortazavi SA, Mortazavi SM, Paknahad M. The role of electromagnetic fields in neurological disorders. Journal of chemical neuroanatomy. 2016 Apr 25.

3.     Mortazavi SA, Mortazavi SM, Paknahad M. The role of electromagnetic fields in neurological disorders. Journal of chemical neuroanatomy. 2016 Apr 25.

4.     Shooli FS, Mortazavi SA, Jarideh S, Nematollahii S, Yousefi F, Haghani M, Mortazavi SM, Shojaei-Fard MB. Short–Term Exposure to Electromagnetic Fields Generated by Mobile Phone Jammers Decreases the Fasting Blood Sugar in Adult Male Rats. Journal of biomedical physics & engineering. 2016 Mar;6(1):27.

5.     Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Positive correlation of serum HDL cholesterol with blood mercury concentration in metabolic syndrome Korean men (analysis of KNANES 2008–2010, 2013). Journal of endocrinological investigation. 2016 May 13:1-2.

6.     Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Peripheral blood lymphocyte micronucleus frequencies in men from areas of Kerala, India, with high vs normal levels of natural background ionizing radiation. Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis. 2016 Sep 15;808:52.

7.     Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Letter to the Editor—Assessment of mercury exposure in human populations: A status report from Augusta Bay (southern Italy). Environmental research. 2016 May 24.

8.     Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Histological and histochemical study of the protective role of rosemary extract against harmful effect of cell phone electromagnetic radiation on the parotid glands. Acta histochemica. 2016 Jul;118(6):657.

9.     Mortazavi SM, Mortazavi SA. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic biology and medicine. 2016 May:1-2.

10.  Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Histological and histochemical study of the protective role of rosemary extract against harmful effect of cell phone electromagnetic radiation on the parotid glands. Acta histochemica. 2016 Jul;118(6):657.

11.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Habibzadeh P, Mortazavi G. Is it Blue Light or Increased Electromagnetic Fields which Af¬ fects the Circadian Rhythm in People who Use Smartphones at Night. Iranian journal of public health. 2016 Mar 15;45(3):405-6.

12.  Nosrati B, Mortazavi SM, Nejadsattari T, Jonoubi P. Introducing the “NewMed Effect”: A New Phenomenon which Mimic Radiation Induced Bystander Effect and Amplifies the Biopositive Effects of Very Low Doses of Gamma Radiation. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2016 Jun 25;13(2):981-9.

13.  Paknahad M, Mortazavi SM, Shahidi S, Mortazavi G, Haghani M. Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2016 Jul 13;14(1):12.

14.  Mortazavi SA, Mortazavi G, Mortazavi SM. Comments on Meo et al. Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2015, 12, 14519–14528. International journal of environmental research and public health. 2016 Feb 26;13(3):261.

15.  Mortazavi G, Haghani M, Rastegarian N, Zarei S, Mortazavi SM. Increased release of mercury from dental amalgam fillings due to maternal exposure to electromagnetic fields as a possible mechanism for the high rates of autism in the offspring: introducing a hypothesis. Journal of biomedical physics & engineering. 2016 Mar;6(1):41.

16.  Mortazavi SM, Mortazavi SA, Paknahad M. Mode & mechanism of low intensity pulsed ultrasound (LIPUS) in fracture repair. Ultrasonics. 2016 Jun 11.

17.  Paknahad M, Shahidi S, Mortazavi SM, Mortazavi G, Moghadam MS, Nazhvani AD. The Effect of Pulsed Electromagnetic Fields on Microleakage of Amalgam Restorations: An in Vitro Study. Shiraz E-Medical Journal. 2016 Jan;17(2).

18.  Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Dental metal-induced innate reactivity in keratinocytes. Toxicology in Vitro. 2016 Jun 30;33:180-1.

19.  Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. A review on the distribution of Hg in the environment and its human health impacts. Journal of hazardous materials. 2016 Jun 5;310:278-9.

20.  Mortazavi SM, Mortazavi SA. Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2016 Apr;82(2):248-9.

21.  Mortazavi SM, Mozdarani H. Comments on: Effects of Wi-Fi (2.45 GHz) Exposure on Apoptosis, Sperm Parameters and Testicular Histomorphometry in Rats: A Time Course Study. Cell Journal (Yakhteh). 2016;17(4):755.

22.  Mortazavi SM, Zamani A, Tavakkoli-Golpayegani A, Taeb S. Development of a Preliminary Mathematical Model to Predict the Indoor Radon Concentration in Normal and High Background Radiation Areas of Ramsar. InSoft Computing Applications 2016 (pp. 373-377). Springer International Publishing.

23.  Tavakoli Golpaygani A, Movahedi MM, Reza M. A Study on Performance and Safety Tests of Electrosurgical Equipment. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2016 Feb 1.

 
2015:
 1. Mortazavi, S.M.J. Mutations of the human interferon alpha-2b (hIFN-α2b) gene in occupationally protracted low dose radiation exposed personnel. Cytokine 2015
 2. Mortazavi, G.Mortazavi, S.M.J. Should pregnant women with dental amalgam fillings limit their exposure to electromagnetic fields to prevent the toxic effects of mercury in their foetuses? Technology and Health Care 2015; 23:3: 369-371
 3. Mortazavi, S.M.J.  Rahimi, S.  Mosleh-Shirazi, M.A., Arjomandi, M.Soleimani, A.Koohi Hossein-Abadi, O.Haghani, M.Alavi, M. A comparative study on the life-saving radioprotective effects of vitamins A, E, C and over-the-counter multivitamins. Journal of Biomedical Physics and Engineering 2015;5:2: 59-66.
 4. Mortazavi, S.M.J. , M. Foadi, H. Mozdarani, M. Haghani, M.A .Mosleh-Shirazi, P. Abolghasemi, S. Nematollahi, S. Sharifzadeh*. Future role of vitamin C in radiation mitigation and its possible applications in manned deep space missions: survival study and the measurement of cell viability. International Journal of Radiation Research 2015;13(1):55-60.

  6. Kazempour, M.Saeedimoghadam, M. http://www.scopus.com/static/images/s.gif Shekoohi Shooli, F.Shokrpour, N. Assessment of the radiation attenuation properties of several lead free composites by monte carlo simulation. Journal of Biomedical Physics and Engineering 2015;5:2: 67-76

  7. Zarei S, Mortazavi SMJ, Mehdizadeh AR, Jalalipour M, Borzou S, Taeb S, Haghani M5, Mortazavi SAR, Shojaeifard MB, Nematollahi S, Alighanbari N, Jarideh S. A Challenging Issue in the Etiology of Speech Problems: The Effect of Maternal Exposure to Electromagnetic Fields on Speech Problems in the Offspring. J Biomed Phys Eng 2015; 5(3).

   8. Jarideh S., Taeb S., Pishva S. M., Haghani M., Sina S., Mortazavi S. A. R., Hosseini M. A., Nematollahi S., Shokrpour N., Hassan Shahi M., Mortazavi S. M. J. Does Occupational Exposure of Shahid Dastghieb International Airport Workers to Radiofrequency Radiation Affect Their Short Term Memory and Reaction Time? J Biomed Phys Eng 2015; 5(3)

  9. Mortazavi SA, Taeb S, Mortazavi SM, Zarei S, Haghani M, Habibzadeh P, Shojaei-fard MB. The Fundamental Reasons Why Laptop Computers should not be Used on Your Lap. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2015 Nov 11.

  10. Mortazavi SA, Taeb S, Mortazavi SM, Zarei S, Haghani M, Habibzadeh P, Shojaei-fard MB. The Fundamental Reasons Why Laptop Computers should not be Used on Your Lap. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 2015 Nov 11.

  11. Mortazavi SM, Mortazavi G, Paknahad M. Marine diet and tobacco exposure affects mercury concentrations in pregnant women (I) from Baja California Sur, Mexico. Toxicology Reports. 2015 Dec 7.

  12. Mortazavi G, Mortazavi SM. Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields as a potential hazard for hypersensitive people and pregnant women. Reviews on environmental health. 2015 Dec 1;30(4):287-92.

  13. Mortazavi SM, PaKnahaD M, Mortazavi G. Effect of Ionizing and Non-ionizing Radiation On Amalgam, Composite and Zirconomer Based Restorations. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2015 Nov;9(11):ZL01-2.

  14. Sattarahmady N, Heli H, Mehdizadeh AR, Yarmohammadi H, Mortazavi SM. Evaluation of Serum Catalase Activity and Malondialdehyde Level as Stress Oxidative Biomarkers among Iranian Welders. Galen Medical Journal. 2015 Jun 14;4(3):62-6.

   

2014:
 1. M Khademi, SAR Mortazavi, M Haghani, SMJ Mortazavi: Introducing a novel six-phase method for effective screening of the patients diagnosed with neurological electromagnetic hypersensitivity (EHS). The Journal of Headache and Pain 09/2014; 15(suppl1):L3.
 2. Abdolaziz Haghnegahdar, Hengameh Khosrovpanah, Azadeh Andisheh-Tadbir, Ghazal Mortazavi, Mahdi Saeedi Moghadam, SMJ Mortazavi, Ali Zamani, Masoud Haghani, Manzarbanoo Shojaei Fard, Hossein Parsaie, Omid Koohi: Design and Fabrication of Helmholtz Coils to Study the Effects of Pulsed Electromagnetic Fields on Healing Process in Periodontitis: Preliminary Animal Results. Journal of Biomedical Physics and Engineering. 09/2014; 4(3):in press.
 3. N Ashjazadeh, R Boostani, H Ekhtiari, M Emamghoreish, M Farrokhi, A Ghanizadeh, G Hatam, H Hadianfard, M Lotfi, SMJ Mortazavi: Operationalizing Cognitive Science and Technologies’ Research and Development; the “Brain and Cognition Study Group (BCSG)” Initiative from Shiraz, Iran. Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X. 05/2014; 5(2):104-116.
 4.   S M Mortazavi, M Neghab, S M Anoosheh, N Bahaeddini, G Mortazavi, P Neghab, A Rajaeifard: High-field MRI and mercury release from dental amalgam fillings.. The international journal of occupational and environmental medicine. 04/2014; 5(2):101-5.
 5. SMJ Mortazavi, A Niroomand-Rad, P Roshan-Shomal, SMT Razavi-Toosi, M Mossayeb-Zadeh, M Moghadam: Does Short-Term Exposure to Elevated Levels of Natural Gamma Radiation in Ramsar cause Oxidative Stress?. International Journal of Applied and Basic Medical Research. 03/2014; in press.
 6. SMJ Mortazavi, L. Saanipour, M. Haghani, S. Taeb: Adverse Health Effects in MRI Workers. Physica Medica 01/2014;
 7. S. Taeb, SMJ Mortazavi, H. Mozdarani, SAR Mortazavi, A. Soleymani, M. Haghani, A. Soofi: Low Birth Weight in Babies Born to Mothers from High Level Natural Radiation Areas of Ramsar, Iran. Physica Medica 01/2014;
 8. SMJ Mortazavi, M. Nouri, M. Haghani, A. Bahador, A. Hashemi-Asl: Should we be Concerned about the Population Dose from Computed Tomography Scans in Shiraz, Iran?. Physica Medica 01/2014;
 9. S. M. J. Mortazavi, S. Aghajari, S. Taeb, M. Haghani, L. Sannipour: Revisiting an Old Challenging Issue: Do Paternal And Maternal Occupational Exposures to Ionizing Radiation Affect the Gender of the Offspring?. Physica Medica 01/2014;
 10. SMJ Mortazavi, M. Hashemi, M. Haghani, S. Namavar, S. Masoumi, M. Eghlidospour, H. Daneshmandi: Screening Study of the Efficiency of Common Sunglasses in Blocking Ultraviolet Radiation and Visible Light by a Novel Simple Method. Physica Medica 01/2014;
 11. SMJ Mortazavi, S. Sharif-Zadeh, H. Mozdarani, M. Foadi, M. Haghani, E. Sabet: Future Role of Vitamin C in Radiation Mitigation and its Possible Applications in Manned Deep Space Missions: Survival Study and The Measurement of Cell Viability. Physica Medica 01/2014;
 12. S.M.R. Aghamiri, S.M.J. Mortazavi, M.A. Mosleh Shirazi, M. Baradaran-Ghahfarokhi, F. Rahmani, A. Amiri, S. Jarideh. Production of a novel high strength heavy concrete using tourmaline and galena for neutron and photon radiation shielding. International Journal of Radiation Research, 2014;12(3):277-282.
 13. MM Movvahedi, A Tavakkoli-Golpayegani, S. A. R. Mortazavi3, M Haghani, Z Razi, MB Shojaie-fard, M Zare, E Mina, L Mansourabadi, Nazari-Jahromi, A Safari, N Shokrpour, S. M. J. Mortazavi. Does exposure to GSM 900 MHz mobile phone radiation affect short-term memory of elementary school students? Journal of Pediatric Neurosciences 2014;9:121-124.
 14. Mortazavi, S. M., and H. Mozdarani. "PSA, CA19-9 and CEA tumor markers in blood serum of inhabitants of Ramsar, Iran, Heidary et al., Journal of Environmental Radioactivity." Journal of environmental radioactivity (2014). 
 15. Mortazavi, S. M. J., et al. "High-Field MRI and Mercury Release from Dental Amalgam Fillings." The International Journal of Occupational and Environmental Medicine 5.2 April (2014).         
 16. Mortazavi, S. M. J., and H. Mozdarani. "The challenging issue of pre-conception irradiation of parents: Are we walking in a dark road?." INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 12.1 (2014): 79-80           
 17. Mortazavi, S. M. J. "Subjective Symptoms Related to GSM Radiation from Mobile Phone Base Stations: a cross-sectional study." Journal of Biomedical Physics and Engineering 4.1 Mar (2014).
 18. Mortazavi, Seyed Alireza, et al. "Human-Induced Radioresistance as a Possible Mechanism for Pro-duc¬ ing Biological Weapons: A Feasible Bridge between Radiore-sistance and Resistance to Antibiotics and Genotoxic Agents." Iranian Journal of Public Health 43.2 (2014): 247-248. 
 19.  Mortazavi,SMJ , M. Ghasempour, and S. Jarideh. "THE IMPACT OF COMPUTER AND INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF MEDICAL AND DENTAL STUDENTS AT SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES." European Scientific Journal 10.9 (2014). 
 20. Safari A, Mortazavi SMJ, Mozdarani H. Introducing the RadBioStat Educational Software: Computer-Assisted Teaching of the Random Nature of Cell Killing.J Biomed Phys Eng 2014; 4(2)Mortazavi, Seyed Mohammad Javad. "Does the ringtone or radiofrequency radiation of a mobile phone affect reaction time of its owner?." International journal of occupational medicine and environmental health 27.1 (2014): 149-150.
2013:   
 1. Mehdipour, L. A., et al. "Natural ventilation considerations for radon prone areas of Ramsar." Int. J. Radiat. Res 10 (2013): 11.
 2.    Mortazavi SMJ, Motamedifar M, Namdari G, Taheri M, Mortazavi AR, Shokrpour N. Non-Linear Adaptive Phenomena which Decrease the Risk of infection after Pre-Exposure to Radiofrequency Radiation. Dose-Response. 2013 Prepress.
 3.  Mortazavi SMJ, Mozdarani H. Deep space missions and the issue of overcoming the problem of space radiation. International Journal of Radiation Research. [Reviews and Perspectives]. 2013;11(3):199-202. 
 4.  Mortazavi SMJ, Parsanezhad ME, Kazempour M, Ghahramani P, Mortazavi SAR, Davari M. Male reproductive health under threat: Short Term Exposure to Radiofrequency Radiations Emitted by Common Mobile Jammers. Journal of Human Reproductive Sciences 2013;6(2):124-128.
 5. Mortazavi SMJ, Taeb S, Dehghan N. Alterations of Visual Reaction Time and Short Term Memory in Military Radar Personnel. Iranian J Publ Health. 2013;42(4):428-35.
 6. Mortazavi SMJ. Space radiobiology and the new era of induced radioresistance: Should traditional concepts be moved to science history museums? Technology and Health Care. 2013 in press
 7. Mortazavi SMJ, Motamedifar M, Namdari G, Taheri M and Mortazavi AR. Counterbalancing Immunosuppression-Induced Infections during Long Term Stay of Humans in Space. J Med Hypotheses Ideas 2013, 7: 8–10.
 8.  Mortazavi SMJ, H. Mozdarani. Non-Linear Phenomena in Biological Findings of the Residents of High Background Radiation Areas of Ramsar. International Journal of Radiation Research, 2013: 2013;11(1):3-9.
 9.  Haghani M, Mortazavi SMJ. Nanomaterial Containing Wall Paints Can Increase Radon Concentration in Houses Located in Radon Prone Areas. JBPE. 2013;in press.
 10.  Mortazavi SMJ, H. Mozdarani. Is it time to shed some light on the black box of health policies regarding the inhabitants of the high background radiation areas of Ramsar? IJRR, 2012; 10(3-4): 111-116.
 11.  Mortazavi SMJ, Safety Issues of Mobile Phone Base Stations. JBPE 2013: 3(1): 1-2.
 12. Mortazavi SMJ, F. Jamali, J. Moradgholi, A. R. Mehdizadeh, R. Faghihi, S. Mehdizadeh, M. Haghani, M. Saieedi, S. A. Mortazavi, M. R. Ghanbar-pour Investigation of the Efficacy of Damp-Proof MontmorilloniteNanoclay for Radon Reduction Strategies in Radon Prone Areas of Ramsar JBPE 2013: 3(1): 25-28.
 13. Mohammad Javad Mortazavi Remanufacturing and Evaluation of Al Zahrawi’sSurgical instruments, Al Mokhdea as Scalpel Handle. GMJ. 2013;2(1):22-25.. Seyedeh Aida Ahmadi, ArmanZargaran, AlirezaMehdizadeh,
 14. Hassan Yarmohammadi, Mohammad J. Mortazavi, AlirezaMehdizadeh, Mohamad H. BahmaniKazerooni, Armanzargaran. Design and Performance Evaluation of Dry Cupping Tools Described in the Book Al-Tasreef.Res Hist Med 2013; 2(1)15-24.
 15. Haghani M, Mortazavi S. M. J,Faghihi R, Mehdiza­deh S, Moradgholi J, Darvish L, Fathi-Pour E, Ansari L, Ghanbar-pour M. R. Nanomaterial Containing Wall Paints Can Increase Radon Concentration in Houses Located in Radon Prone Areas. J Biomed PhysEng 2013; 3(3):150-108.
 16. Haghani M, Mortazavi SMJ, Sardari D, Mosleh-Shirazi MA, and Mansouri A. Assessment of the Role of Specific Absorption Rate of Mobile Phones on the Induction of Microwave-Induced Survival Adaptive Responses after Exposure to Lethal Doses of Gamma Radiation. Iranian Journal of Radiation Research, 2013;11(3):167-73
 17. Mortazavi SMJ.Letter to the editor: Window Theory in Non-Ionizing Radiation-Induced Adaptive Responses. Dose Response, 2013. In press.
 18. Mortazavi SMJ, Space research and EMF-induced adaptive responses, J Med Hypotheses Ideas (2013), 7: 1-2. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmhi.2012.10.001
 19. Mortazavi SMJ, A. Niroomand-Rad, H. Mozdarani, P. Roshan-Shomal, S.M.T. Razavi-Toosi , H. Zarghani.Short-term exposure to high levels of natural external gamma radiation does not induce survival adaptive response, IJRR, 2012; 10(3-4): 165-170.
2012: 
 1. Mortazavi SMJ, Mosleh-Shirazi MA, TavassoliAR,Taheri M,Mehdizadeh AR, Namazi SAS, Jamali A, Ghalandari R, Bonyadi S,Haghani M and Shafie M. Increased Radioresistance To Lethal Doses Of Gamma Rays InMice And Rats After Exposure To Microwave Radiation EmittedBy A Gsm Mobile Phone Simulator, Dose Response, DOI: 10.2203/.12-010.Mortazavi, Prepress. 
 2. Mortazavi SMJ, M. Motamedifar, A. R. Mehdizadeh, G. Namdari, M. TaheriThe Effect of Pre-exposure to Radiofrequency Radiations Emitted from a GSM Mobile Phone on the Suseptibility of BALB/c Mice to Escherichia coli. Journal of Biomedical Physics and Engineering 2012;  2(4): 139-146.
 3. Aghamiri SMR, Mortazavi SMJ, Razi Z, Mosleh-Shirazi MA, Baradaran-Ghahfarokhi M, Rahmani F, Faeghi F. Ulexite-Galena Intermediate Weight Concrete as a Novel Design for Overcoming Space and Weight Limitations in Construction of Efficient Shields against Neutrons and Photons. Radiation Protection Dosimetry.2012 In press 10.1093/rpd/ncs249.
 4.  Mortazavi SMJ, N. Omidifar, R. Faghihi, S. Mehdizadeh, S. Masoumi, S. M. Hashemi, M. Haghani, F. Nowrouz-Alizadeh, M. M. Movahhedi. Are Radiation Exposure Levels Used in Cardiology Dangerous? Journal of Biomedical Physics and Engineering 2012;  2(3): 116-119.
 5.  Mortazavi SMJ, RayganShirazi K, Mortazavi G. The Study of the Effects of Ionizing and Non-Ionizing Radiations on Birth Weight of the Newborns to Exposed Mothers. J Nat ScBiol Med, 2013;4:213-7.
 6. Mortazavi SMJ, Vazife-Doost S, Yaghooti M, Mehdizadeh S, Rajaie-Far A. Occupational exposure of dentists to electromagnetic fields produced by magnetostrictivecavitrons alters theserum cortisol level. J Nat ScBiol Med 2012;3:60-4.
 7. Shahbazi-Gahrouei D,Mortazavi SMJ, Nasri H, Baradaran A, Baradaran-Ghahfarokhi M, Baradaran-Ghahfarokhi HR. Mobile phone radiation interferes laboratory immunoenzymometric assays: Example chorionic gonadotropin assays. Pathophysiology. 2012; 19(1): 43-47.
 8. Mortazavi SMJ, Rouintan MS, Taeb S, Dehghan N, Ghaffarpanah AA, Sadeghi Z and Ghafouri F. Human Short-Term Exposure to Electromagnetic Fields Emitted by Mobile Phones Decreases Computer-Assisted Visual Reaction Time. ActaNeuroBel 2012; 112(2): 171-5.
 9. Mortazavi SAR, Shojaei-Fard MB, Haghani M, Shokrpour N, Mortazavi SMJ.  Exposure to Mobile Phone Radiation Opens New Horizons in Alzheimer’s Disease Treatment. J Biomed PhysEng 2012; 2(X):1-4.

  
  
   1.  
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir