اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جذب پژوهشگر پسا دکترا1399-5-4

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در نظر دارد نسبت به پذیرش پژوهشگر پسا دکترا (پژوهشی یا فناورانه) اقدام نماید. بیشتر...

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir