اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جذب دانشجوی دکتری پژوهشی1398-12-14

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1399 دو نفر دانشجوی دکتری پژوهشی جذب خواهد کرد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir