اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز1398-11-21

آقای دکتر شهرام تائب، اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز، در تاریخ 16 بهمن 98 از پایان نامه خود دفاع کرد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir