اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


اطلاعيه تكميلی فراخوان پذيرش پژوهشگر پسادكترای پژوهشی تیرماه961396-3-28

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت گذراندن دوره پسا دکترای پژوهشی نسبت به پذیرش یک نفر پژوهشگر پسا دکترا فارغ التحصیل رشته فیزیک پزشکی، پرتوپزشکی و بیولوژی اقدام نماید. بیشتر..

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir