اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


ارائه مقاله مرکز مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس لهستان1395-4-1

یکی از مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس (CITCEP) توسط خانم Balas در لهستان ارائه شد. کتابچه خلاصه مقالات...

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir