اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


همکاری مشترک مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز و پژوهشگران کشور روسیه1394-2-19

توافقنامه همکاری مشترک مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز و پژوهشگران کشور روسیه جهت انجام طرح های پژوهشی مشترک امضا شد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir