اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


ارائه طرح مصوب مرکز در جشنواره خوارزمی1395-6-21

دانش آموزان همکار پروژه مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز تحت عنوان:

طراحی و ساخت Lap pad، حفاظ الکترومغناطیسی-گرمایی کامپیوترهایLap Top برای استفاده ایمن این رایانه ها برروی پا در مردان

بعنوان منتخب استان فارس در بخش دانش آموزان جشنواره خوارزمی شرکت کرده اند.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir