کارشناسان


 
سمانه جريده
كارشناس ارشد فيزيك، گرایش اتمی و مولكولی
سمت: کارشناس پژوهشی و رابط وب سایت مرکز
 

سمیه فراهانی

 كارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
سمت: کارشناس پژوهشی مرکز
somayyeh_davoodi@yahoo.com

 
  

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir