رئیس مرکز


دکتر محمد امین مصلح شیرازی
دكترای تخصصی فيزيك پزشكی و تخصصی حرفه ای فیزیک پرتو درمانی
مرتبه علمی: دانشیار
رئیس مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
پست الكترونيك: mosleh_amin@hotmail.com
CV


 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir