رئیس مرکز

دکتر سيد محمدجواد مرتضوی
دكترای تخصصی فيزيك پزشكی و فوق دكترای راديوبيولوژی
مرتبه علمی: استاد (پروفسور)
رئیس مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
پست الكترونيك: mmortazavi@sums.ac.ir 
CV
Pubmed

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir