اعضای هیئت علمی     

 

 

دكتر سید محمد جواد مرتضوی

فلوشیپ

 

استاد

 

دانشكده پزشکی/ پیراپزشكی

 

دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی/ خ مشكین فام گروه رادیولوژی

 

2295023

 

2289113

 

mmortazavi@sums.ac.ir
CV

 

 

 

 

 

دكتر رضا فقیهی

Ph.D

 

دانشیار

 

دانشگاه شیراز

 

خ ملاصدرا دانشكده مهندسی بخش هسته ای

 

36133349

 

36473474

 

faghihir@shirazu.ac.ir

 

 

  

 

دكتر مهرالسادات علوی

MD

 

دانشیار

 

دانشكده پزشكی

 

بیمارستان نمازی پزشكی هسته ای

 

6125319

 

alavimh@sums.ac.ir

 

 

 

CV

 

 

دكتر نوید مقرب

Ph.D

 

دانشیار

 

دانشگاه شیراز

 

چهارراه ادبیات دانشكده علوم بخش زیست شناسی

 

mogharrab@shirazu.ac.ir

 

 

  

 

دكتر فرشاد فقیهی

Ph.D

 

دانشیار

 

دانشگاه شیراز

 

خ ملاصدرا دانشكده مهندسی بخش هسته ای

 

36133415

 

36473474

 

faghihif@shirazu.ac.ir

 

 

  

 

دكتر شجاعی فرد (معاون پژوهشی مرکز)

Ph.D

 

استادیار

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خ مشكین فام گروه رادیولوژی

 

7132227093

 

3227093

 

shojaeim@sums.ac.ir

 

 

 

CV

 
 
دکتر محمد امین مصلح شیرازی (سرپرست مرکز)
Ph.D
 
استادیار
 
دانشکده پزشکی و بیمارستان نمازی
 

خیابان زند- دانشکده پزشکی - طبقه هفتم

 

میدان نمازی - بیمارستان نمازی

 

 2349332

 

 amosleh@sums.ac.ir

 

 CV

 

 

 


  
مهندس محمد مهدی موحدی (معاون پشتیبانی مرکز)
  فوق لیسانس مهندسی پزشکی
  مربی آموزشی
  

دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی

  

خیابان زند- دانشکده پزشکی - طبقه هفتم

  2349332
  movahedim@sums.ac.ir
  CV
   

 

 

دكتر سارا كشتگر

Ph.D

 

استادیار

 

دانشكده پزشكی

 

دانشكده پزشكی گروه فیزیولوژی

 

2302026

 

2302026

 

keshtgar@sums.ac.ir

 

 

  

 

دكتر کمال حداد

Ph.D

 

استادیار

 
دانشگاه شیراز
 

خ ملاصدرا دانشكده مهندسی بخش هسته ای 

 

 hadadk@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

  

 

دكتر غلام حسن حدادی

Ph.D

 

استادیار

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خ مشكین فام گروه رادیولوژی

 

ghadadi@gmail.com

 

 

  

 

 دکتر رضا فردید

 Ph.D

 

استادیار

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خ مشكین فام گروه رادیولوژی

 

32295023

 

32289113

 

mahdavi@sums.ac.ir
CV

 

 

 

 

 دکتر سید محمد امین حسینی
Ph.D
استادیار
دانشكده پیراپزشكی
خ مشكین فام گروه رادیولوژی
32270238-9 داخلی 229
hosseini_sma@sums.ac.ir
CV
 
  دکتر علیرضا مهدیزاده
Ph.D
استادیار
دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی

32349332
alireza.mehdizadeh@gmail.com
  

 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir