اعضای هیئت علمی     

 

 

دكتر سید محمد جواد مرتضوی

فلوشیپ

 

مرتبه علمی: استاد، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی/ حفاظت در برابر پرتوها

 

دانشكده پزشکی/ پیراپزشكی

 

دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی/ خ مشكین فام گروه رادیولوژی

 

2295023

 

2289113

 

mmortazavi@sums.ac.ir
CV

 

 

 

 

 


 

 

دکتر محمد امین مصلح شیرازی

Ph.D


مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی/پرتو درمانی

 

دانشكده پیراپزشكی و بیمارستان نمازی

 

خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی و میدان نمازی - بیمارستان نمازی

 

6125319

 

amosleh@sums.ac.ir

 

 

 

CV

 

 


 

 

دكتر فرشاد فقیهی

Ph.D

 

مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: مهندسی هسته ای

 

دانشگاه شیراز

 

خ ملاصدرا دانشكده مهندسی بخش هسته ای

 

36133415

 

36473474

 

faghihif@shirazu.ac.ir

 

 

 

 


 

 

دكتر شجاعی فرد (معاون پژوهشی مرکز)

Ph.D

 

مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیولوژی/حفاظت در برابر پرتوها

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی

 

7132227093

 

3227093

 

shojaeim@sums.ac.ir

 

 

 

 

CV

 

 


دكتر مهرالسادات علوی

MD

 

مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: تصویر برداری هسته ای/ حفاظت در برابر پرتوها

 

بیمارستان نمازی پزشكی هسته ای

 

دانشكده پزشكی

 

6125319

 

 alavimh@sums.ac.ir

 

 CV

 


 

 

 

مهندس محمد مهدی موحدی

 

 

فوق لیسانس مهندسی پزشکی

 

 

مرتبه علمی: مربی آموزشی، زمینه تحقیقاتی: مهندسی پزشکی/ حفاظت در برابر پرتوها

 

 

دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی

 

 

خیابان زند- دانشکده پزشکی - طبقه هفتم

 

 

2349332

 

 

movahedim@sums.ac.ir

 

 

CV

 

 

 

 

دكتر غلام حسن حدادی

Ph.D

 

مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی

 

ghadadi@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 دکتر رضا فردید

 Ph.D

 

مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی

 

دانشكده پیراپزشكی

 

خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی

 

32295023

 

32289113

 

mahdavi@sums.ac.ir
CV

 

 

 

 

 

دکتر سید محمد امین حسینی
Ph.D
مرتبه علمی: استادیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی/ حفاظت در برابر پرتوها
دانشكده پیراپزشكی
خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی
32270238-9 داخلی 229
hosseini_sma@sums.ac.ir
CV
 

 

 

دکتر علیرضا مهدیزاده
Ph.D
مرتبه علمی: دانشیار، زمینه تحقیقاتی: فیزیک پزشکی
دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی

32349332
alireza.mehdizadeh@gmail.com

   
دکتر فرشید قیصری
Ph.D
مرتبه علمی: استادیار، زمینه تحقیقاتی: پزشکی هسته ای
بیمارستان نمازی بخش پزشکی هسته ای
6125319

    دکتر مسعود حقانی
دکتری مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی
مرتبه علمی: استادیار، زمینه تحقیقاتی: پرتو پزشکی و رادیولوژی/ حفاظت در برابر پرتوها
دانشكده پیراپزشكی
خیابان مشكین فام گروه رادیولوژی
32295023 داخلی 313

 
m.haghani4744@yahoo.com

 


 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir