مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

جذب پزشک پژوهشگر1398-12-14

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز موفق به کسب مجوز جذب یک نفر دستیار پزشک پژوهشگر در سال 1399 شد. بیشتر...