مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز1398-11-21

آقای دکتر شهرام تائب، اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز، در تاریخ 16 بهمن 98 از پایان نامه خود دفاع کرد.