مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

تقدیر از عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر1398-9-30

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم پژوهشی وزیر بهداشت، در تاریخ 28 آذر ماه 98، از جناب آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر تقدیر شد.