مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

کسب رتبه 2 مرکز تحقیقات در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز1397-10-3

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز، در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 95 در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت موفق به کسب رتبه 2 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد. در مراسم روز پژوهش از این مرکز تقدیر شد.