مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

اطلاعيه تكميلی فراخوان پذيرش پژوهشگر پسادكترای پژوهشی تیرماه961396-3-28

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت گذراندن دوره پسا دکترای پژوهشی نسبت به پذیرش یک نفر پژوهشگر پسا دکترا فارغ التحصیل رشته فیزیک پزشکی، پرتوپزشکی و بیولوژی اقدام نماید. بیشتر..