مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

بررسی یکی از مقالات مرکز توسط کمیته تجسس های علمی انجمن آمریکایی دندانپزشکی ترمیمی1395-8-16

کمیته تجسس های علمی انجمن آمریکایی دندانپزشکی ترمیمی

 (the committee on scientific investigation of the American Academy of Restorative Dentistry)

در گزارشی که اخیرا (نوامبر 2016) در The Journal of Prosthetic Dentistry منتشر نموده ضمن اختصاص یک پاراگراف به بررسی مقاله منتشر شده مرتضوی و مرتضوی تحت عنوان

Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields as a potential hazard for hypersensitive people and pregnant women

 به بررسی اهمیت یافته های مربوط به تحقیقات مرتضوی بر روی افزایش آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی پس از مواجهه کوتاه مدت با منابع مولد میدانهای الکترومغناطیسی پرداخته است. لازم به ذکر است که مرتضوی و همکاران در سالهای گذشته با بررسی ابعاد مختلف این پدیده، مواردی همچون احتمال تاثیری بیش از حد انتظار برای این پدیده در گروههای خاص جمعیتی نظیر کودکان، زنان باردار و افراد حسای به جیوه، پیشنهاد محدود کردن ترمیم های دندانی آمالگام را حداقل در گروههای پر خطر مطرح کرده اند. حاصل این مطالعات انتشار بیش از 20 مقاله در ژورنالهای بسیار معتبر بین المللی بوده است. یکی از این مقالات که در سال 2014 منتشر شده مطابق گزارش نمایه Scopus از نظر شاخصهای علم سنجی در حیطه مربوطه در رده 1% جهانی قرار گرفته است.