مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

ارائه مقاله مرکز مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس لهستان1395-4-1

یکی از مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس (CITCEP) توسط خانم Balas در لهستان ارائه شد. کتابچه خلاصه مقالات...