مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

ارائه طرح مصوب مرکز در جشنواره خوارزمی1395-6-21

دانش آموزان همکار پروژه مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز تحت عنوان:

طراحی و ساخت Lap pad، حفاظ الکترومغناطیسی-گرمایی کامپیوترهایLap Top برای استفاده ایمن این رایانه ها برروی پا در مردان

بعنوان منتخب استان فارس در بخش دانش آموزان جشنواره خوارزمی شرکت کرده اند.