مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides

نظریه اثر مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی بر آزاد شدن جیوه از آمالگام بر افزایش میزان اوتیسم1395-4-27

نظریه جدیدی که اخیرا توسط مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در ارتباط با اثر مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی بر آزاد شدن جیوه از آمالگام بر افزایش میزان اوتیسم ارائه گردید با سرعت در مقاله فوق که در ژورنالی با ایمپکت فاکتور 2/6 چاپ شده مورد استناد قرار گرفته است از سوی دیگر این استناد visibility   خوب GBPE را نیز در سطح بین المللی نشان می دهد.