اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

نشانی:
شيراز- خيابان مشكين فام - روبروی هتل هما - دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238 داخلی 230
فاكس : 32289113
نشانی پست الكترونيك : info@crrs-sums.ac.ir, SJarideh726@gmail.com 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir