اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

نشانی بخش آزمایشگاهی:
شيراز- خيابان مشكين فام - روبروی هتل هما - دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
فاكس : 32289113

نشانی بخش اداری:

شیراز- میدان ستاد- خیابان زند- دانشکده پزشکی- ساختمان شماره 3 - طبقه هفتم
تلفن: 32308113
نشانی پست الكترونيك : info@crrs-sums.ac.ir, SJarideh726@gmail.com 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
32308113
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir