اولویت های پژوهشی مرکز

حفاظت در مقابل پرتوهای یونساز و رادیوبیولوژی
1- بهینه سازی حفاظ های پرتویی در مقابل فوتون های پرانرژی و نوترون ها در رادیولوژی مگاولتاژ، پسمانداری، و راكتورهای هسته ای
2- طراحی و ساخت سیستم های آشكارسازی پرتو برای كاربردهای مختلف
3- شناخت دقیق اثرات بیولوژیك پرتوهای یونساز و كاربرد اصول رادیوبیولوژی در درمان سرطان ها

حفاظت در مقابل پرتوهای غیریونساز
1- شناخت آثار زیستی مواجهه كوتاه مدت و بلند مدت با میدانهای الكترومغناطیسی
2- طراحی و ساخت سیستم های آشكارسازی پرتوهای غیریونساز (RF meter ) و ساخت دستگاههای اندازه گیری SAR
3- معرفی روشهای كارآمد برای كاهش خطرات مواجهه با پرتوهای غیریونساز

پرتودرمانی
1- توسعه روشهای رادیوتراپی Brachy therapy ، Tele therapy، رادیونكئوتراپی TargetedRadiotherapy

پزشكی هسته ای
1- تولید رادیوداروهای جدید و بهینه سازی روشهای تصویرنگاری رادیوایزوتوپ
2- بهینه سازی حفاظت بیماران و پرسنل در مقابل آثار زیستی زیان بار پرتوها

تصویرنگاری پزشكی
1- توسعه روشهای موثر تصویرنگاری پزشكی
2- كاربرد پرتوهای غیریونساز در تصویر نگاری پزشكی
3- روشهای كاهش ریسك در تصویرنگاری
4- توسعه PACS
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir