ساختار سازمانی مرکز

 

رئیس مرکز:

دکتر سید محمد جواد مرتضوی
استاد فیزیک پزشکی، فلوشیپ پسا دکتری رادیوبیولوژی، عضو هیئت تحریریه چندین ژورنال بین المللی و داخلی، دارای بیش از 70 مقاله منتشر شده در ژورنال های بین المللی و داخلی، 6 مورد ثبت اختراع و ...

مدير مرکز:

مهندس مسعود حقاني
دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای، كارشناس ارشد مهندسي هسته اي با گرايش پرتو پزشكي، داراي مقالات و طرح هاي تحقيقاتي در زمينه هاي فيزيك پزشكي، راديولوژي و علوم مرتبط

معاون پژوهشی:

دكتر منظربانو شجاعي فرد
استاد فيزيولوژي پزشكي،‌فلوشيپ پسادكتري فيزيولوژي،‌ دارای بیش از 33  مقاله منتشر شده در ژورنال های بین المللی و داخلی و ارائه شده در كنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي و ...

معاون مالی:مهندس محمدمهدی موحدی
عضو هيئت علمی گروه فيزيك پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

كارشناسان مركز: سمانه جريده
كارشناس ارشد فيزيك، گرایش اتمی و مولكولی

فاطمه کدیور
كارشناس رادیولوژی و دانشجوی كارشناسی ارشد راديوبيولوژی 

 
 

 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir