ساختار سازمانی مرکز

 

رئیس مرکز:

دکتر محمد امین مصلح شیرازی
دكترای تخصصی فيزيك پزشكی و تخصصی حرفه ای فیزیک پرتو درمانی

مدير مرکز:

مهندس مسعود حقاني
دکترای مهندسی هسته ای با گرايش پرتو پزشكي

معاون پژوهشی:

دكتر منظربانو شجاعي فرد
استاد فيزيولوژي پزشكي،‌فلوشيپ پسادكتري فيزيولوژي

معاون مالی:مهندس محمدمهدی موحدی
عضو هيئت علمی گروه فيزيك پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

كارشناسان مركز: سمانه جريده
كارشناس ارشد فيزيك، گرایش اتمی و مولكولی

سمیه فراهانی

 كارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 
 

 

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir