همکاری های پژوهشی

- امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز University of Texas South western Medical Center

- امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز
 Medical Radiological Research Center  در روسیه

- تعیین آقای دکتر مرتضوی (ریاست مرکز تحقیقات) به عنوان Lead Gust Editor  در ژورنال Journal of Environmental and Public Health

- تعیین آقای دکتر مرتضوی (ریاست مرکز تحقیقات) به عنوان یکی از دو سخنگوی EMF Scientist در منطقه خاورمیانه (مشاهده اسامی سخنگویان)، (مشاهده محورها)

- تعیین آقای دکتر مرتضوی (ریاست مرکز تحقیقات) به عنوان سخنران Invited در پنجمین کنفرانس پاریس 
 
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir