اهداف مرکز

اهداف اختصاصی مرکز (بخش علوم پرتوی)

ا- توسعه علم وفن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق كاربرد اصول فیزیكی در تجهیزات و دستگاههای پزشكی External Beam
ب- پژوهش در زمینه بهینه سازی و توسعه روشهای رادیونوکلئید تراپی
ج- پژوهش در زمینه بهینه سازی و توسعه روشهای براکی تراپی
د- پژوهش در زمینه توسعه روشهای جدید رادیو تراپی نظیر Gamma Knife Radio Surgery و Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)
ح- پژوهش در زمینه توسعه روشهایTargeted Radiation Therapy بویژه BNCTو Photoactivation Therapy

2-1 - زیر گروه تخصصی پژوهشی پزشكی هسته ای Targeted Radiation Therapy از طریق ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی، ایمونولوژی، و بیوشیمی
2- توسعه علم و فن آوری در زمینه تولید آنتی بادیهای منوكلونال نشاندار شده با مواد رادیو اكتیو تابش كننده پرتوهای High LET از طریق ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی ایمونولوژی، فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی
3- توسعه دانش وفن آوری برای تولید حساس كننده ها و مقاوم سازهای پرتوی با ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی
4- گسترش مرزهای دانش و فن آوری درزمینه كاهش عوارض پرتوگیری درسوانح هسته ای با ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی
5- توسعه دانش در زمینه ارزیابی ریسک Low Dose Radiation
6- توسعه دانش و فن آوری درزمینه بررسی خطرات تابشهای Microwave بویژه میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از استفاده روز افزون از تلفنهای همراه از طریق ایجاد ارتباط موثر بین گروههای تخصصی فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی، ایمونولوژی و بیوشیمی
( توسعه علم وفن آوری درحیطه تشخیص پزشكی ودرمان با استفاده از رادیو ایزوتوپها )
الف- پژوهش در زمینه تولید رادیوداروهای جدید
ب- پژوهش در زمینه بهینه سازی روشهای تصویر نگاری پزشکی هسته ای
ج- پژوهش در زمینه بهینه سازی حفاظت بیماران و پرسنل در بخشهای هسته ای

3-1 - زیر گروه تخصصی پژوهشی فراصوت
( توسعه علم وفن آوری در زمینه كاربرد فراصوت در تشخیص و درمانهای پزشكی )
الف- پژوهش در زمینه بهینه سازی و توسعه روشهای فراصوت نگاری پزشکی
ب- پژوهش در زمینه استفاده از فراصوت برای درمان بیماریها (غیر سرطان)
ج- پژوهش در زمینه استفاده از فراصوت برای درمان سرطان

4-1 - زیر گروه تخصصی پژوهشی تصویر نگاری پزشكی
( توسعه علم وفن آوری در زمینه استفاده از پرتو ها در تصویر نگاری پزشكی )
الف- پژوهش در زمینه بهینه سازی و توسعه روشهای تصویر نگاری پزشکی
ب- پژوهش در زمینه کاهش ریسک پرتوگیری در روشهای تصویر نگاری پزشکی
ج- پژوهش در زمینه استفاده از پرتوهای غیر یونیزان در تصویر نگاری پزشکی

2- توسعه دانش عمومی در ارتباط با كاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتو های یونساز و غیر یونساز

1-2 - زیر گروه تخصصی رادیوبیولوژی
( توسعه دانش درزمینه شناخت هر چه دقیقتر چگونگی تاثیر پرتوهای یونیزان بر موجودات زنده )
الف- پژوهش در زمینه شناخت دقیق اثرات پرتوهای یونیزان بر بدن موجودات زنده
ب- پژوهش در زمینه کاهش ریسک مواجهه با سطوح مختلف پرتوهای یونساز
ج- گسترش دانش در زمینه کاربرد اصول رادیوبیولوژی در درمان سرطانها

2-2- زیر گروه تخصصی حفاظت درمقابل پرتوهای یونیزان
( توسعه دانش در زمینه بهینه سازی حفاظت دربرابر پرتوهای یونیزان به گونه ایكه محدودیتی برای استفاده جامعه از كاربردهای موجه پرتوها ایجاد نشود)
الف- پژوهش در زمینه روشهای موثر حفاظت موجودات زنده در مقابل پرتوهای یونیزان
ب- پژوهش در زمینه استفاده از ترکیبات جدید برای ساختن حفاظهای پرتوی
ج- گسترش دانش عمومی در زمینه لزوم حفاظت موجودات زنده در مقابل پرتوهای یونیزان و روشهای آن

3-2 - زیر گروه تخصصی پرتوهای غیر یونساز
( توسعه دانش در زمینه كاربردهای پرتوهای غیر یونساز در تشخیص و درمان پزشكی و همچنین كاربردهای غیر پزشكی آنها و شناخت مخاطرات احتمالی و نحوه محافظت موجودات زنده درمقابل پرتوهای غیر یونیزان)
الف- پژوهش در زمینه مخاطرات مواجهه موجودات زنده با پرتوهای غیر یونیزان
ب- پژوهش در زمینه تدوین قوانین و دستور العملهای مربوط به مخاطرات مواجهه موجودات زنده با پرتوهای غیر یونیزان
ج- پژوهش در زمینه بهینه سازی روشهای حفاظت موجودات زنده در مقابل پرتوهای غیر یونیزان

اهداف کلی مرکز (برای طرح های چند مرکزی)

1- توسعه علم و فن آوری در زمینه

1-1 - زیر گروه تخصصی پژوهشی پرتو درمانی
( توسعه علم وفن آوری در حیطه درمان سرطانها از طریق پرتو دهی )
الف- پژوهش در زمینه بهینه سازی و توسعه روشهای رادیوتراپی
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir