دکتری تخصصی پژوهشی

دکتری تخصصی پژوهشیدکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

آقای شهرام تائب دانش آموخته رشته رادیوبیولوژی، بعنوان اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز پذیرفته شد. ادامه مطلب...
آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی  ( PhD by Research )

دانشجویان دکتری تخصصی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز:
شهرام تائب (فارغ التحصیل)
ابوالفضل کنعانی
صادق مسعودی
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir