فایل های آموزشی


مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
32308113
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir