مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعاليت نمود. با وجود عمر كوتاه اين مركز و علی رغم محدوديت های موجود، تمام فعاليت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بين دانشگاهی، ملی و بين المللی استوار بوده و تاکنون به صورت چشمگیری از نيروهای خلاق و جوان استفاده شده است. 

Feature Slides


ساخت فانتوم دزیمتری CTDI (جهت کنترل کیفی دستگاه توموگرافی کامپیوتری)

تصویب دو طرح پژوهشی مرکز تحت نظارت آقای دکتر مصلح (رئیس مرکز تحقیقات) در نیماد

 
گسترش همکاری های بین المللی مرکز
-امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز University of Texas South western Medical Center
-امضای قرارداد همکاری تحقیقاتی با مرکز
  Medical Radiological Research Center در روسیه
- تعیین آقای دکتر مرتضوی  به عنوانLead Gust Editor  در ژورنال Journal of Environmental and Public Health
- تعیین آقای دکتر مرتضوی به عنوان یکی از دو سخنگوی EMF Scientist در منطقه خاورمیانه (مشاهده اسامی سخنگویان)، (مشاهده محورها)
- تعیین آقای دکتر مرتضوی به عنوان سخنران Invited در پنجمین کنفرانس پاریس


مطابق اطلاعات مندرج در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی متعلق به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت در بین 110 نفر عضو هیات علمی رشته فیزیک پزشکی با درجه تحصیلی PhD ، سه نفر از اعضای هیات علمی این مرکز در رتبه 2 و 3 و 6 قرار گرفته اند. بیشتر...


معرفی مقاله منتشر شده از طرح پژوهشی این مرکز جزء 1% مقالات برتر اين حيطه در سطح جهاني

Affiliation مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز: 

فارسی:
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
English:
Ionizing and Non-Ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

قرار گرفتن مقالات مرکز بین مقالات برتر دانشگاه


  
1- Mercury Release from Dental Amalgam Restorations after ... (link); (citation:81)
2-
 A comparative study on the increased radioresistance ... (link); (citation:66)
3-Increased Radioresistance to Lethal Doses of Gamma ... (link); (citation:71)
 
- Production of an economic high-density concrete for shielding megavoltageradiotherapy rooms and nuclear reactors (5%)
- High-field MRI and mercury release from dental amalgamfillings (4%)